BG | EN

Компанията "НИКОЛОВ И СИНОВЕ" АД е създадена през 1999 година с предмет на дейност производство и продажба на облечени еластични нишки. За кратко фирмата заема водеща позиция в бранша. Оттогава до днес ние постоянно разширяваме капацитета си, за да можем да задоволим нарастващите нужди на своите клиенти и да разширяваме пазарния си дял.

Към средата на 2013 година производственият капацитет на "Николов и синове" АД е 40 тона облечени еластични нишки.

Управлението на процесите се извършва съгласно конкретни процедури и работни инструкции, а планирането и отчетността се извършват от определените в тях лица. Всяка година ръководството формулира конкретни цели за развитието на "НИКОЛОВ И СИНОВЕ "АД и показатели за оценка на тяхното изпълнение, които се залагат в Бизнес плана на фирмата.

Дружеството управлява ефикасното функциониране на тези процеси, чрез:
• Осигуряване на необходимите ресурси;
• Действия за постигане на планираните резултати;
• Наблюдение, анализ и измерване.

За тази цел са изготвени и въведени оперативни процедури и работни инструкции, осигуряващи контрол над процесите.

"НИКОЛОВ И СИНОВЕ" АД разглежда следните процеси като приоритетни за своята дейност:
• Определяне на изискванията на клиента /продукта;
• Преглед на възможностите за изпълнение и приемане на поръчката;
• Изпълнение на приетите поръчки;
• Контрол на изпълнението.


Схема на процесите в "Николов и синове" АД